وکالت نامه ی حق رأی در مجامع

تقاضانامه ای که مدیران عالی سازمان و هیئت مدیره برای سهامداران می فرستند و در آن درخواست می کنند که سهامداران در مجمع عمومی سالیانه ی شرکت ، در مورد موضوعی مشخص ، به شیوه ای خاص رأی دهند. در شرکت های سهامی عام بزرگ ، اغلب سهامداران نمی توانند شخصاً در مجامع شرکت کنند ، بنابراین وکیلی را تعیین می کنند تا به جای آن ها در موارد تعیین شده رأی دهد. مدیران شرکت و هیئت مدیره ، از وکالت نامه های حق رأی برای ترغیب سهامداران به رأی دادن به نفع نظر آن ها استفاده می کنند و بی طرف نیستند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد