نسبت آنی

عددی که با تقسیم کل نقدینگی ، حساب های دریافتنی و اوراق بهادار ( درصورت وجود ) بر کل بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت قابلیت مؤسسه را برای پرداخت و تسویه حساب بدهی های کوتاه مدت با نقدینگی و دارایی های قابل نقد شدن مؤسسه نشان می دهد. توجه کنید که موجودی کالا و هزینه های پیش پرداخت شده ، دو دارایی جاری دیگر هستند که از دارایی های موجود در این نسبت مستثنی هستند ( این نسبت ، نسبت سریع نیز نامیده می شود ).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد