سود انباشته

یکی از دو منبع حقوق صاحبان سرمایه ی مؤسسه ( دیگری سرمایه ی سرمایه گذاری شده توسط مالکان است ). سود سالانه ( سود ویژه ) این حساب را افزایش می دهد و توزیع سود در میان صاحبان سرمایه حساب را کاهش می دهد. سود انباشته به وجه نقد یا دارایی خاصی اشاره ندارد و در حقیقت ، مؤسسه می تواند مانده ی وجه نقد اندک ، اما سود انباشته ی بسیار زیادی داشته باشد که اغلب در ترازنامه ها این وضع دیده می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد