بازده دارایی

معادل سود قبل از کسر بهره و مالیات ( EBIT ) تقسیم بر خالص دارایی های عملیاتی ( با کل دارایی ها ) است که به صورت درصد بیان می شود. نسبت ROA مهم ترین آزمون برای تشخیص استفاده ی بهینه ی مؤسسه از دارایی هاست که بدین لحاظ می تواند نرخ بهره بابت بدهی را بپردازد و نرخ بازده مالکانه ی رضایت بخشی را برای صاحبان حاصل کند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد