بازده مالکانه – بازده حقوق صاحبان سهام

معادل سود ویژه تقسیم بر کل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام که به صورت درصد بیان می شود. ROE اصلی ترین معیار برای این است که یک مؤسسه تا چه حد می تواند سرمایه ی سرمایه گذاری شده در مؤسسه را به خوبی « جبران » کند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد