بازده سرمایه گذاری

اصطلاح بسیار گسترده ای که به درآمد ، سود ، بهره یا سود سرمایه اشاره دارد ، که به صورت درصدی از مبلغ سرمایه گذاری شده بیان می شود. مهم ترین نسبت های بازده سرمایه گذاری مؤسسه ، بازده دارایی و بازده مالکانه است.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد