هزینه های معطوف به درآمد حاصل از فروش

هزینه هایی که به شکلی ثابت یا نسبت به درآمد حاصل از فروش ، یا فروش تغییر می کند. ازجمله هزینه ی کمیسیون فروش ، تخفیفات کارت اعتباری و اجاره بها و غیره.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد