هزینه های معطوف به حجم فروش

هزینه هایی که به شکلی ثابت یا نسبت به حجم فروش ( تعداد کالاهای فروش رفته ) تغییر می کند. از جمله هزینه ی تحویل ، بسته بندی و سایر هزینه هایی که عمدتاً به تعداد واحدهای فروش رفته یا تعداد مشتریان وابسته است. یا در هر بخش متفاوت است یا اینکه درصد ثابتی از تغییرات در کل درآمد حاصل از فروش. ( مقایسه کنید با هزینه های معطوف به درآمد حاصل از فروش ).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد