صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ( سهام )

بیشتر برنامه ای تکمیلی است یا یک صورت مالی رسمی. اما به هر حال مقصود از آن ، خلاصه کردن تغییرات حساب های حقوق صاحبان سرمایه در طول سال است. این تغییرات شامل توزیع سود سهام نقدی ، صدور سهام اضافی ، خرید برخی از سهام سرمایه ی خودی ، سود جامع و اینجور چیزهاست.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد