هزینه های متغیر

هر هزینه ای که نسبت به تغییرات میزان فروش با درآمد حاصل از فروش حساس باشد. ( ر ک . به هزینه های معطوف به درآمد حاصل از فروش و هزینه های معطوف به حجم فروش ). برعکس ، هزینه های ثابت در کوتاه مدت نسبت به تغییرات فعالیت های فروش تغییر نمی کند.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد