حساب آرایی

ابزار حسابداری که سبب می شود شرایط مؤسسه در کوتاه مدت بهتر از آنچه واقعا هست به نظر برسد. یک تکنیک معمول ، باز نگه داشتن حساب های چند روز کاری پس از بسته شدن سال مالی ، به منظور ثبت دریافت های نقدی اضافی است ( به طوری که به نظر برسد این وجوه نقد در سال گذشته دریافت شده است ). این اصطلاح به معنی دستکاری در سود ثبت شده نیست ( به منظور مقایسه به سودآرایی رجوع کنید ).منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد