بیان کتبی مطلبی است که به وسیله آن ، نظر و یا خواسته هایی به طرف مقابل که غایب است انتقال داده و یا از او تقاضایی می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه