مکاتبات اداری

نوعی از مکاتبه است که بین دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی ، اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق نوشتن نامه و یا دادن پاسخ ، بر اساس روش خاص انجام می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه