مکاتبه اداری است که طی آن ، مراحل انجام کار، وظایف و مسئولیت واحدها و مراجعی از سازمان که همکاری و هماهنگی آنها به منظور دستیابی به هدف یا اهداف خاص ضروری است، تعیین و از سوی مقام بالاتر برای اجراء ابلاغ می گردد. همچنین گاهی دستورالعمل در واحدهای موازی برای سایر واحدها ابلاغ می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه