مطلبی است که از سوی مقام بالاتر، به منظور اجراء به قسمت های تابعه ابلاغ می گردد و به صورت کتبی می باشد. لازم به ذکر است که دستور شفاهی دارای جایگاه اداری نمی باشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه