پیامی است در قالب آگهی که از طرق مختلف جهت اطلاع کارکنان از رویدادهای سازمان اعلام می شود .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه