پیش نویس

نوشته ای است به شکل مکاتبه نهایی که به منظور تایید یا اظهارنظر و اصلاحات احتمالی، به مقام بالاتر ارائه می شود.



منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه