مدرکی است که امکان وارد کردن آن در متن نیست و بر حسب ضرورت ، همراه نوشته اصلی ارسال می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه