مجموعه ای از آرم ( لوگو)، شماره، تاریخ ، پیوست را سرلوحه نامه گویند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه