عنوان واحد سازمانی است که نامه را صادر می نماید و در مقابل کلمه «از» درج می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه