عنوان واحد سازمانی است که نامه خطاب به آن صادر می شود و در مقابل کلمه «به» درج می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه