عبارت کوتاهی است که تبیین کننده محتوای نامه می باشد و در مقابل کلمه «موضوع» درج می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه