متن نامه با سلام و احترام شروع می شود و در پایین عبارت مذکور، شرح اطلاعات، نظرات، خواسته ها و موارد منطبق با هدف تنظیم می گردد که بر حسب حجم مطلب ممکن است تقسیم بندی یا در پاراگراف های متعدد تهیه شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه