پس از پایان متن نامه، نام و نام خانوادگی مسئول واحد سازمانی صادر کننده نامه و عنوان سازمان وی، به ترتیب در دو سطر ذکر می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه