گیرندگان رونوشت نامه

در صورتی که به جز گیرنده اصلی نامه، اطلاع یا اقدامی از سوی سایر واحدهای سازمانی لازم باشد، پس از خط امضاء ، عناوین سازمانی آن ها ذیل کلمه «گیرنده» یا «گیرندگان» درج می گردد. این اقدام با درج نام افراد فوق الذکر در قسمت رونوشت در سیستم اتوماسیون اداری انجام می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه