طبقه بندی نامه

نامه ها بر اساس اهمیت و میزان تاثیر گذاری به عادی – محرمانه – خیلی محرمانه – سری و بکلی سری تقسیم میشوند . تعیین طبقه بندی نامه با کارشناس نامه بوده و مدیریت مافوق( امضاء کننده نامه ) براساس حدود اختیارو آگاهی می تواند آنرا کاهش یا افزایش دهد .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه