ارجحیت در نامه

ارجحیت در نامه به سه صورت زیر تعیین می شود:

1- درج قید فوریت
2- درج تاریخ و تعیین زمان خاص در متن نامه
3- محتوا و نوع فعالیت درخواستی، واجد ارجحیت زمانی باشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه