انواع نامه ها :

1- نامه های وارده 2- نامه های صادره (تایپی) 3- نامه های داخلیمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه