کلیه درخواست ها و نامه هایی که ازسازمان ها و ارگان ها ، ارباب رجوع و ... به دبیرخانه سازمان جهت ثبت ارائه می شود نامه وارده تلقی می گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه