به کلیه نامه هایی که توسط مجموعه مربوط درجواب یا به صورت ابتدا به ساکن، به مراجع و سازمان های مورد نظر تهیه و با امضاء بالاترین مقام مجموعه ابلاغ می گردد، نامه صادره گفته می شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه