کلیه نامه هایی که در داخل یک سازمان ایجاد و ارسال می گردد و کلیه گردش های آن در داخل سازمان مربوط انجام می پذیرد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه