انواع نامه های اداری

نامه های اداری به شکل های مختلف و با کاربردهای متفاوتی در نظام اداری جریان دارد، از این رو برای بررسی بهتر این نامه ها می توان آنها را از دو دیدگاه ماهیت کار و سطوح سازمانی تقسیم بندی نمود .

الف) نامه های اداری از دیدگاه ماهیت کار

ب) نامه های اداری از دیدگاه سطوح ارتباطیمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه