انواع نوشته های اداری

متداول ترین نوع نوشته های اداری نامه ها هستند. برای انجام فرآیندهای اداری نامه ها به تنهایی کافی نیستند و باید از اسناد و مکتوبات دیگری نیز استفاده نمود.
مهم ترین مکتوبات دیگر اداری در ایران عبارتند از: بخشنامه، صورت جلسه، دستورالعمل و احکام، فرم های اداری و دفاتر می باشند .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه