ارکان دستورالعمل

برای دستورالعمل نیزهمانند انواع نامه های دیگر اداری ارکانی متصور شده اند که عبارتند از: اهداف، مستندات قانونی، دستوردهنده، دستورگیرنده، استفاده کنندگان، شیوه اجرا، مقررات مورد عمل و فرم های مورد عمل. تنظیم دستورالعمل نیز با طی مراحل زیر صورت می پذیرد:

• تعیین هدف ویا اهداف تدوین دستورالعمل
• تعیین مستندات قانونی، یا مصوبه هیئت وزیران و یا وظایف و ماموریت های سازمانی
• تعیین دامنه شمول تاثیر و محدوده عمل و استفاده کنندگان دستورالعمل
• تعیین اولویت در تنظیم مراحل کار و بیان مطالب بر اساس اهمیت اجرایی
• تعیین سرفصل های اصلی، فرعی و جزئی از ابتدا و لحاظ نمودن آن در کار
• گردآوری اطلاعات لازم و جامع در خصوص مراحل کار بصورت دقیق و کامل
• تدوین دستورالعمل با استفاده از فرم های استاندارد روش انجام کار سازمان امور استخدامی سابقمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه