در اصطلاح اداری حکم نوشته ای است که به موجب آن فردی از مقامات صلاحیت دار سازمان و دستگاه اداری به سمتی منصوب و یا انجام کاری به وی محول می شود که به دو صورت احکام استخدامی و یا احکام ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم می شود. ارکان احکام اداری نیز به قرار زیر است:

• نام و مشخصات گیرنده و یا اجرا کننده حکم
• موضوع و هدف از تدوین حکم
• تاریخ شروع و پایان دستورات داده شده و یا مدت اعتبار حکم
• نام، مشخصات سازمانی و امضای مقام صلاحیت دار دستور دهنده
• شماره و تاریخ دفتر اندیکاتور سازمان ذیربطمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه