فرم اداری کاغذی با عنوان مخصوص است که بعضی قسمت های آن برای ثبت اطلاعاتی از قبیل نام، مشخصات، تاریخ و سایر جزئیات توصیفی خالی گذاشته می شود. فرم های اداری دارای مزایای بسیار زیادی هستند که بطور خلاصه میتوان به این مزایا اشاره نمود:

• کمک به مدیریت و کارکنان سازمان در اتخاذ تدابیر صحیح اداری
• جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع درباره تشریف کار
• تسریع در جریان امور و فرآیندهای اداری
• ایجاد هماهنگی در روش های انجام کار
• سهولت در ضبط کتبی اطلاعات به هنگام جمع آوری و سهولت در استخراج اطلاعات گردآوری شده
• صرفه جویی در وقت و هزینه های اداریمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه