آماده نمودن نوشته برای ارائه

برای کامل کردن نوشته، بایستی ابتدا حاصل کار را مورد ازیابی قرار داد تا با حک و اصلاح آن به منظور تصحیح، رفع نارسایی ها، برطرف کردن برش ها و سایر مواردی است که باعث ابهام نوشته و از اعتبار آن کاسته است. ضمنا ساختن شکل ظاهری نوشته به منظور آراستن آن نیز لازم است که موجبات زیبایی و جذابیت بیشتر نوشته خواهد شد. مرحله بعدی اصلاح نوشته، ویرایش نامه و یا نوشته است که شامل مراحل زیر است:

• گزینش بهترین واژگان ادبی و اداری در جای خود و متناسب با موضوع.
• رعایت قواعد املای فارسی و پرهیز از غلط های املایی با مراجعه به کتب واژگان
• رعایت اصول دستور زبان فارسی
• استفاده مناسب از نشانه گذاری و مشخص کردن محدوده های متنی
• رعایت آیین جمله بندی
• برطرف نمودن کمبودهای نوشته و اضافه کردن موارد مورد نیاز
• حذف زواید و موارد تکرار شده
• رفع نارسایی ها و برش های غیرلازم
• مراقبت در کفایت منطقی اجزای نوشته
• بررسی نحوه استفاده از منابع و مآخذ: برداشت صحیح از منابع و درج صحیح منابعمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه