هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

طرح نسبتاً جدید برای تخمین غیر مستقیم هزینه های سربار،در کسب و کار و هزینه های سربار ،از عملکردهای گوناگونی پشتیبانی می کنند.روش ABC، هزینه های سربار را به طبقات جداگانه ی فعالیت های پشتیبانی تقسیم می کند که در عملیات تولیدی و سایر بخش های سازمان مورد نیاز است(مانند مقوله ی فروش)برای هر فعالیت پشتیبانی،گرداننده ی هزینه ای تعیین میشود تا میزان استفاده از آن فعالیت را اندازه گیری کند.هزینه ی سالیانه ی هر فعالیت پشتیبانی،بر مبنای اینکه چند واحد هزینه به کار رفته ،به تولید و سایر زمینه ها تخصیص داده می شود.منبع: کتاب حسابداری به زبان آدمیزاد