پردازش نوشتار

پردازش به معنای آراستگی و خوش آیندی و در اصطلاح جلادادن و مرتب نمودن نوشته است.مواردی که در این بخش باید مورد توجه قرار داد عبارتند از:

• حاشیه گذاری: تنظیم فاصله های مناسب از بالا، پایین، چپ و راست کاغذ و قطع مناسب کاغذ
• تنظیم فاصله بین سطرها
• رعایت آیین پاراگراف بندی
• نشان گذاری منطقی
• استفاده از خط خوش و خوانامنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه