تعريف سند از نظر لغوي : دليل ، رسيد، قبض ، نوشته ، مدرک نوشته اي که قابل استفاده يا استناد است . چيزي که به آن اعتماد کنند .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه