سندي است که در مرجعي ذي صلاحيت تنظيم شده و سند عادي مندي است که در مرجعي ذي صلاح تنظيم نشده باشد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه