محل ادراک ، حس، زمان ادراک ، مأخذ و دليل چيزي و جمع آن مدارک است .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه