بحث سند و اسناد مربوط به زمان حاضر نيست . انسان طالب علم و آگاهي هميشه به دنبال سند است . او همچنان که در زمان حال براي دستيابي به اطمينان و يقيين به دنبال منشاء و مدرک مطلب ، گفته يا نوشته اي مي گردد و مي خواهد بماند چيزي را که شنيده است درست است يا نه براي اخباري که از گذشته به او رسيده و اطلاعي که دريافت کرده و نيز مي خواهد سند آن را بداند تا بر صحت آن يقين کند. علم به گذشته همان اندازه مهم است که علم به زمان حال .در واقع گذشته چراغ راه آينده است و حال آينده بدون توجه به گذشته معنا و مفهوم ندارد .منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه