شناخت مدارك و اسناد معتبر كار ساده اي نيست و نيازمند علم،‌ اطلاع و تجربه فراوان است و مشكل اساسي،‌ شناخت اصالت و اعتبار اسناد است. شناخت اسناد تاريخي به دو عامل زمينه و زمان بستگي دارد. به اين مفهوم كه تحت اصول و قواعد بايد آن ها را شناخت.

دلايل جعل اسناد:
1. حب و بغض ها
2. غرض ورزي ها
3. انگيزه هاي قومي،‌ قبيله اي و خانوادگي
4. بيماري هاي نفساني

در طول تاريخ، افسانه هايي كه جنبه واقعيت پيدا كرده و يا واقعيت هايي كه معدوم شده و به جايش افسانه نشسته است،‌ همه متكي بر ساخت اسناد جعلي است. تشخيص صحيح از سقيم،‌ هم از طريق بررسي هاي مادي و فيزيكي اسناد و هم از طريق بررسي هاي محتوايي، كار پژوهشگران نسخ خطي و تاريخي است.
تقلب در منابع غير مكتوب، شدت و حدت كمتري ندارد و جعل و مونتاژ و تحريف عكس و فيلم و امثال آن به ويژه در قرون اخير فراوان ديده مي شود.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه