تفاوت بايگاني و آرشيو:
1. بايگاني به تعداد سازمان ها وجود دارد و اسناد آن معمولاَ در معرض نقل و انتقال و تحويل است.
2. اسناد بايگاني ارزش هاي متفاوتي دارند و گاه ارزش خود را از دست مي دهند.
3. اسناد بايگاني براي انجام امور سازماني و جاري است.
4. بايگاني بستر و خاستگاه اسناد آرشيوي است؛‌ در حالي كه عكس آن صحيح نيست.
5. بايگاني خاص امور دفتري و سازماني است.

در حالي كه اسناد آرشيوي اين مشخصات را داراست:
1) عصاره و چكيده بايگاني ها و مكاتبات اداري است.
2) ارزش نگهداري دارد.
3) معمولاً‌ مربوط به امور جاري نيست و مشمول گذشت زمان مي گردد.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه