اسناد آرشيوي شامل ابعاد ديگري مانند اداري،‌ تاريخي و فرهنگي هستند.

اسناد آرشيوي حقايق بسياري را براي ما روشن مي كند كه ذيلاً‌ به اهم آن اشاره مي شود:
1. طرز مكاتبات اداري و ترتيب ثبت و ضبط نامه ها و احكام و دستورات
2. اصطلاحات اداري،‌ ديواني،‌ سياسي،‌ اجتماعي،‌ مالي و تحول آن ها
3. ترتيب مقاله نويسي و نحوه تهيه اسناد قضايي و مالي در دوره هاي گذشته
4. وضع اقتصادي و مالي كشور و مردم
5. طرز رفتار كاركنان و مأموران دولتي با مردم
6. مسائل گوناگون اجتماعي
7. روشن شدن نكات جغرافيايي
8. كشف خلقيات،‌ آداب و رسوم و چگونگي تحولات فكري مردم
9. تطور و تكامل خط فارسي
10. تحول،‌ تطور فن نويسندگي و انشا
11. بررسي مهدها،‌ طغراها،‌ توقيع ها،‌ دستخط ها،‌ امضاها، و توشيح هاي پادشاهان و امرا و اولياي امور
12. تحول در وضعيت هنر و علاقه مندي به آن
13. بررسي موارد فوق الذكر از طريق بررسي آرشيوهاي فيلم،‌ عكس،‌ نقاشي،‌ پوستر،‌ صفحه و مانند آنمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه