ارزش كاربردي اسناد آرشيوي

از نظر علمي:
اسناد در پژوهش هاي علمي مي تواند بيانگر بسياري از واقعيات تاريخي باشد. در مذاكرات علمي،‌ در بيان امتيازات و افتخارات علمي و تقدم و تأخر وقايع،‌ اسناد تاريخي روشن كننده و رافع ابهام خواهد بود.

از نظر سياسي و حقوقي:
حل اختلافات در مناقشات سياسي از مسائل بسيار مهم است. بررسي اسناد از جنبه هاي سياسي و حقوقي رافع بسياري از مشكلات است. اسناد خليج فارس و مناقشات چندين ساله به ويژه در جريان جنگ تحميلي يكي از آن موارد است.

از نظر اجتماعي و فرهنگي:
اسناد نشان دهنده نحوه ارتباطات فرهنگي،‌ تقابل مردم و دولت و يا برعكس وحدت دولت و ملت است.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه