در بسياري از ادوار تاريخي،‌ الفاظي چون خزانه و ... براي مركز اسناد و آرشيو به كار رفته است. بنابراين آرشيو پديده اي جديد نيست و تاريخچه آرشيوها به زمان پيدايش خط برمي گردد. در نتيجه حفاري هايي كه در نقاط مختلف انجام شده،‌ هزاران لوح كشف شده كه مدارك مربوط سه نوع آرشيو را در اختيار ما گذاشته است:

1) آرشيوهاي سطنتي
2) آرشيوهاي معابد
3) آرشيوهاي خصوصيمنبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه