پاره اي از ويژگي هاي اسناد آرشيوي:
الف) به طور عمده بر روي كاغذ ثبت شده اند.
ب) در نتيجه فعاليت يك اداره يا سازمان جمع شده اند.
ج) از نظر فيزيكي ممكن است نامتجانس باشند.
د) از آنها نسخ متعددي وجود دارد.
ه) اسناد آرشيوي در طول زمان و به مرور جمع مي شوند.
و)‌كنترل چنداني نسبت به صفات فيزيكي متنوع آنها وجود ندارد.
ز)‌ آرشيوها بايد در خدمت سازمان هاي مادر خود و نيز محققان و عامه مردم باشند.

اسناد تا وقتي جاري هستند و در جريان امور اداري استفاده مي شوند،‌ به مؤسسه و يا سازمان آرشيوي منتقل نمي شوند،‌ اما پس از گذشت مدت زمان مشخصي كه در هر كشور ميزان آن تفاوت مي كند به آرشيو منتقل مي شوند.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه