1. سياست گذاري: اولين گام،‌ بدون روشن شدن اهداف ادامه كار مؤسسه آرشيوي بي مورد است.
2. شناسايي و دريافت: شناسايي اسناد از طريق شناخت اهدا كنندگان،‌ امانت دهندگان و يا واگذاركنندگان صورت مي گيرد و خريد يكي از راههاي دريافت اسناد است.
3. ارزشيابي: ارزشمندي سند توسط متخصص ارزيابي مي شود. اجازه امحا يكي از نتايج ارزشيابي است. امحا يعني از بين بردن و عمدتاً‌ تبديل كردن مواد به مواد قابل مصرف كه از فوايد آن فضاسازي براي اداره ها و سازمان هاست.
4. ثبت: ارزش آن در اين است كه مشخص مي كند مجموعه از كجا و در چه رابطه اي تهيه شده است.
5. طبقه بندي: از روش نمايه سازي استفاده مي كند. براي نمايه سازي آنچه مهم است،‌ سند خواني است.
6. خدمات اطلاع رساني: به دو صورت انجام مي شود: خدمات با واسطه و خدمات بي واسطه.
خدمات بي واسطه: ايجاد تسهيلات لازم براي محققان و علاقه مندان جهت مراجعه مستقيم به سازمان آرشيوي براي استفاده كردن از اسناد آن.
خدمات با واسطه: تهيه ابزارهاي كمكي از قبيل تهيه فهرست،‌ تبليغ و آگهي جهت ارائه موجودي و آمادگي براي ارائه خدمات
7. حفاظت و نگهداري: پيشگيري از آسيب ديدن اسناد و فراهم كردن شرايط مناسب.منبع: www.yeganehsoft.ir - شرکت نرم افزاری یگانه